รูปแบบการสอนแบบจิตปัญญา : รูปแบบการเรียนรู้เพื่อเด็กไทย

ผู้แต่ง

ดร.นนทชนนปภพ ปาลินทร

ผู้พัฒนารูปแบบการสอนแบบจิตปัญญา (Psycho-Intellectual Model) ก็คือ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขณะที่รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ริเริ่มโครงการวารสารการศึกษาปฐมวัยจนเป็นที่รู้จักในปัจจุบัน และเป็นประธานโครงการหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอกรุ่นแรกเมื่อ พ.ศ. 2543 ส่งผลให้นิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทยในระยะต่อมา

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันรองศาสตราจารย์ ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ จะเกษียณอายุราชการแล้วแต่ท่านก็ยังคงทำหน้าที่ครูในการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ที่สนใจการศึกษาปฐมวัยโดยการเป็นวิทยากรและเขียนเอกสารทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • รูปแบบการสอนแบบจิตปัญญา : รูปแบบการเรียนรู้เพื่อเด็กไทย