สมองและกระบวนการสารสนเทศในสมอง

ผู้แต่ง

1.ดร.นนทชนนปภพ ปาลินทร 2.อ.สนฉัตร์ จารุตามระ 3.อ.อรพรรณ รัตนวงศ์ 3

สมองของมนุษย์มีวิวัฒนาการมาเมื่อหลายร้อยล้านปีมาแล้ว นับตั้งแต่ก้านสมอง (Brain Stem) ซึ่งเป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดมีวิวัฒนาการมาเมื่อ 300 ล้านปีมาแล้ว สมองส่วนนี้มีลักษณะเหมือนสมองของสัตว์เลื้อยคลานจึงถูกเรียกว่า “สมองสัตว์เลื้อยคลาน” สมองน้อยหรือซีรีเบลลัม (Cerebellum) แผลงมาจากคำว่า cerebrum ในภาษาละตินหมายถึงสมองที่มีขนาดเล็ก (Little brain) เนื่องจากสมองน้อยมีรูปร่างเหมือนสมองใหญ่ทุกประการแต่มีขนาดเล็กกว่าเท่านั้น ส่วนระบบลิมบิก (Limbic system) คือกลุ่มโครงสร้างเซลล์ที่อยู่ระหว่างก้านสมองกับเปลือกสมองมีวิวัฒนาการระหว่าง 300-200 ล้านปีก่อน เป็นสมองส่วนที่เจริญที่สุดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจึงถูกเรียกว่า “สมองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม” (Mammalian brain) บาซัล แกงเกลีย (Basal ganglia) จะมีขนาดใหญ่และมีพัฒนาการสูงอยู่ในตำแหน่งครอบส่วนบนของระบบลิมบิก และสมองใหญ่หรือซีรีบรัม (Cerebrum) เป็นสมองส่วนที่ใหญ่ที่สุดห่อหุ้มระบบลิมบิกและส่วนบนของก้านสมองเอาไว้ ด้านในของสมองใหญ่มีรูปทรงคล้ายโดมครึ่งวงกลม ส่วนนอกสุดของสมองใหญ่คือเปลือกสมอง (Cortex) มีวิวัฒนาการมาจากสัตว์ที่เป็นบรรพบุรุษของมนุษย์เมื่อราว 200 ล้านปีมาแล้ว

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • สมองและกระบวนการสารสนเทศในสมอง