ความเป็นมาของศูนย์การเรียนรู้ฯ

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปี พ.ศ. 2548 – 2552 กำหนด ให้มีแผนพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการเป้าประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นแหล่งบริการข้อมูลเพื่อชี้นำสังคมกลยุทธ์ให้ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และแหล่งฝึกประสบการณ์เพื่อให้บริการวิชาการแก่นักศึกษา และสังคม และยังมีแผนพัฒนาด้านการเสริมสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา เป้าประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ให้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถของครูประจำการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครได้ เปิดทำการสอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยระดับปริญญาตรีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษาและมีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม สภาพปัจจุบันและ ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยพบว่า หน่วยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัยขาดการ ประสานงานเรื่องการพัฒนาเด็ก ขาดการบูรณาการงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ สุขภาพ การศึกษา การพัฒนาชุมชนและการประชาสงเคราะห์ ขาดการฝึกอบรมบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง ขาดวิธีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ ขาดการวิจัยและ สร้างองค์ความรู้เชิงสังเคราะห์ที่จะเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ขาดการมีส่วนร่วม ของชุมชน ประชาชนขาดการนำแผนการพัฒนาเด็กสู่การปฏิบัติ จากเหตุผล ดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงมีมติให้สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษาร่วมกันจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัยขึ้น