รายชื่อผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาปฐมวัย

 1. ศาสตราจารย์ ดร.อารี สัณหฉวี
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หรดาล
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวพา เดชะคุปต์
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ผลโยธิน
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมวดี เล่ห์มงคล
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ภาคบงกช
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ตันติวงศ์
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ไสยวรรณ
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานันท์
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร สุวรรณโน
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัฒนา ปุญญฤทธิ์
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เต็มสิริ เนาวรังสี
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนา ผลาวสุ
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนา แก้วพลอย
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิรนา เกี๋ยสกุล
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณศรี จันทรง
 21. ดร.ราศี ทองสวัสดิ์
 22. ดร.พัฒนา ชัชพงศ์
 23. ดร.วรนาท รักสกุลไทย
 24. ดร.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
 25. ดร.ธัญรัตน์ นิธิกุลธีรภัทร์
 26. ดร.ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์
 27. ดร.กรวิภา สรรพกิจจำนง
 28. ดร.ฐิติพร พิชญกุล
 29. ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์
 30. ดร.อุไรวาส ปรีดีย์ดิลก
 31. ดร.สุภัทรา คงเรือง
 32. ดร.นฤมล เนียมหอม
 33. ดร.ภัทรดรา พันธุ์สีดา
 34. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
 35. ดร.เบญจวรรณ ศรีมารุต
 36. อาจารย์เอมอร รสเครือ
 37. อาจารย์จิตราภรณ์ เตมียกุล
 38. อาจารย์สมพร ชาลีเครือ
 39. อาจารย์แน่งน้อยแจ้ง ศิริกุล
 40. อาจารย์รุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี
 41. อาจารย์หม่อมหลวงผกามาลย์ เกษมศรี
 42. อาจารย์อนินทิตา โปษะกฤษณะ
 43. อาจารย์สมจิตร์ สุวรรณวงค์
 44. อาจารย์ชุลีกร เลิศประเสริญ
 45. อาจารย์รจกร จันทรเจริญ