หน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ฯ

หน้าที่ของงานต่าง ๆ ตามโครงสร้างของศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย

งานพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย

1. สร้างหลักสูตรฝึกอบรม
2. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
3. ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม / สัมมนา
4. รับสมัครฝึกอบรม / สัมมนา
5. ดำเนินการฝึกอบรม / สัมมนา
6. ประเมินผลการฝึกอบรม / สัมมนา
7. สรุปแนวทางแก้ไขการฝึกอบรม / สัมมนา
8. จัดเตรียมเอกสารและสื่อซักตอบการฝึกอบรม / สัมมนา

งานคลินิคเพื่อให้คำปรึกษาปัญหาทางการศึกษาปฐมวัย

1. คลินิคทางโทรศัพท์
2. คลินิคทางวิทยุชุมชน (ของมหาวิทยาลัย)
3. คลินิคเคลื่อนที่ตามการร้องขอของสังคม
4. คลินิคทางวารสาร
5. คลินิคทางจดหมาย
6. คลินิคทาง Website

งานวารสาร / จุลสาร / Website

1. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย อาจารย์ประจำและบุคลากรภายนอกที่เป็นสมาชิกของศูนย์การเรียนรู้
2. สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกองบรรณาธิการ และ
ทำหน้าที่ตรวจสอบแก้ไขผลงานก่อนตีพิมพ์
3. สรรหาผู้ประเมินผลงานที่จะต้องตีพิมพ์
4. ตีพิมพ์วารสาร / จุลสาร
5. เผยแพร่วารสาร / จุลสาร
6. จัดทำ Website ของศูนย์การเรียนรู้
7. เผยแพร่ Website ของศูนย์การเรียนรู้ผ่านเครือข่าย Website ของมหาวิทยาลัย

งานศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย

1. ทะเบียนเครือข่าย
2. ประสานงานกับเครือข่าย
3. สำรวจความต้องการของเครือข่าย
4. ให้ความช่วยเหลือเครือข่ายผ่าน Website
5. ให้ความช่วยเหลือเครือข่ายนอกสถานที่
6. ให้ความช่วยเหลือเครือข่ายผ่านวารสาร
7. ประเมินผลการทำงานและเสนอแนะแนวทาง แก้ไข ปรับปรุง

งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วย อาจารย์ประจำ และบุคลากรภายนอกที่เป็นสมาชิกของศูนย์การเรียนรู้
2. สรรหากองทุนสนับสนุนทางการวิจัย
3. พิจารณาโครงการวิจัย
4. ดำเนินการวิจัย
5. เขียนรายงานผลการวิจัย
6. ตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรือเสนองานวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการ

งานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสาธิต

1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
3. ฝ่ายวิชาการ
4. ฝ่ายการจัดการเรียนการสอน
5. ฝ่ายบุคลากร
6. ฝ่ายสื่อวัสดุอุปกรณ์
7. ฝ่ายการประเมินผลการจัดการเรียนรู้และประเมินผลพัฒนาการ
8. ฝ่ายอาคารสถานที่
9. ฝ่ายการเงินงบประมาณ
10. ฝ่ายด้านผู้ปกครองและชุมชน
11. ฝ่ายธุรการและการประชาสัมพันธ์

งานเลขานุการ มีหน้าที่

1. ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ
2. จัดทำทะเบียนสมาชิก
- รับสมัครสมาชิก

- ตรวจสอบสภาพการเป็นสมาชิก
- แจ้งการสิ้นสุดการเป็นสมาชิก
- สรุปจำนวนสมาชิกทุกเดือน

3. ดำเนินการด้านงบประมาณ / กองทุน
4. ดำเนินการจัดประชุมกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้
5. บันทึกการประชุม
6. ออกหนังสือราชการประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง