แผนที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้ฯ

สถานที่ใกล้เคียงที่สำคัญ
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร  อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ  สำนักงานเขตบางเขน  สถานทีรถไฟหลักสี่

รถโดยสารประจำทางที่ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
     รถประจำทางสาย 29ก. , 59 , 95ก , 150 , 356 รถประจำทางปรับอากาศ ปอ.59 , ปอ.513 , ปอ.356 , ปอ.554 , ปอ.524
สายอื่นๆ ที่ผ่านใกล้เคียง ได้แก่ 26 , 29 , 34 , 39 , ปอ.10

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์กลาง โทร. 0-2521-0151 , 0-2521-1439
สำนักส่งเสริมวิชาการ ต่อ 1414 , 1415 ,  2156  สายตรง,โทรสาร 0-2522-6605
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต่อ 1423 , 1428