วัตถุประสงค์ของศูนย์

  1. ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
  2. ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ทางการศึกษาปฐมวัยให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ
  3. ดำเนินการและส่งเสริมการศึกษา  การค้นคว้า  วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา  หลักสูตรกระบวนการฝึกอบรม รูปแบบ วิธีการ สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย  และการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้า วิจัย  ผลิตงานสร้างสรรค์  นวัตกรรมของผู้บริหาร คณาจารย์ ครู  และบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
  5. เป็นแหล่งการเรียนรู้ และแหล่งอ้างอิงทางการศึกษาปฐมวัย
  6. เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
  7. เป็นศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัยอย่างเป็นระบบ
  8. ประสานงานกับสถาบัน  องค์กรและมูลนิธิของภาครัฐและเอกชน  ทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านวิชาการ  ด้านการเงินและการแลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
  9. เป็นศูนย์ทดลอง สาธิต การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและการบริหารจัดการที่มีการปฏิบัติที่ดี