พันธกิจของศูนย์ฯ

พันธกิจของศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัยมีดังนี้

ด้านการบริการวิชาการ


1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยให้ได้มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
1.1 พัฒนาครูประจำการของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัด สังกัดสำนักบริหารคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ครูผู้สอนสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ครูผู้สอนองค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรอื่น ๆ และองค์กรอิสระ
1.2 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงาน
1.3 พัฒนากระบวนการฝึกอบรมสำหรับครูประจำการและบุคลากรทาง การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา / สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็น ผู้นำมืออาชีพ
2.1 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา / สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้ศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษา
2.2 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
2.3 พัฒนากระบวนการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพ

3. ส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์ทางการศึกษาปฐมวัยให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ
3.1 พัฒนาคณาจารย์มหาวิทยาลัยให้เป็นอาจารย์ทางการศึกษาปฐมวัย มืออาชีพ มีความพร้อมที่จะมาร่วมพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษา
3.2 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงาน
3.3 พัฒนากระบวนการฝึกอบรมสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยให้มี ประสิทธิภาพ


4. ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
4.1 พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้ฝึกอบรมใน
หลักสูตรการศึกษาสำหรับผู้ประเมิน
4.2 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
4.3 พัฒนากระบวนการฝึกอบรมสำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ


5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้ในรูปแบบคลีนิค เพื่อให้คำปรึกษาปัญหาทางการศึกษาปฐมวัยแก่บุคลากรทุกสาขาอาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย
6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้ในรูปแบบของวารสาร / จุลสาร เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการศึกษาปฐมวัย
7. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้ในรูปแบบของ Website เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการศึกษาปฐมวัย สร้างระบบเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
8. บริหารจัดการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัยอย่างเป็นระบบ

ด้านการวิจัย

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ทำการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท ทำการ
ค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ เพื่อการสำเร็จตามหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างองค์ความรู้ใหม่
3. เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย
4. จัดหาทุนสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย


ด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยศึกษา

1. จัดการศึกษาให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ
2. จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียนรู้จากการลงมือกระทำ
3. วัดและประเมินผลเด็กปฐมวัยตามสภาพจริง
4. ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างเป็นระบบ
5. เป็นหน่วยสนับสนุนการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และผู้ปกครอง