การดำเนินงานของศูนย์ฯ

การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย

คณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย
1. ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู

2. ประธานกรรมการ เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงทางด้านการศึกษาปฐมวัย ซึ่งอาจเป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หรือบุคลากรภายนอก ดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 วาระๆ ละ 4 ปี

3. กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ รองคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครูฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขา
วิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษา

4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความชัดเจน เป็นที่ประจักษ์ทางด้านการศึกษาปฐมวัย การบริหารการศึกษาระดับปฐมวัยเกิน 5 คน เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี
กรรมการบริหารสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่เมื่อ

1. ถึงคราวออกตามวาระ
2. ลาออก
3. มีคำสั่งจากอธิการบดีให้พ้นจากตำแหน่ง
4. ตาย

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินกิจการของศูนย์การเรียนรู้
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. การนำองค์กร

1.1 คณะกรรมการบริหารร่วมกันใช้ภาวะผู้นำในการกำหนดทิศทางเพื่อ ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งมั่นสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานสะท้อนผ่านวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ระยะยาวและระยะสั้น ให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการร่วมกัน กำหนดค่านิยมหลักหรือแนวปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งเป็นความเชื่อและความยึดมั่นในวิถีชีวิตการทำงาน
1.2 สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงาน กระจายหน้าที่รับผิดชอบ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
1.3 วางระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดีในด้านความโปร่งใสของการ ดำเนินงาน และการปกป้องผลประโยชน์ของมวลสมาชิก
1.4 ทบทวนผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดในความรับผิดชอบ
1.5 ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้
1.6 ให้ความสำคัญต่อปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของสังคม
1.7 ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของชุมชน

2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

2.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติงานระยะยาวและระยะสั้น
2.3 ถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนำไปปฏิบัติ
2.4 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
2.5 กำหนดค่าเป้าหมายของผลการดำเนินงานแต่ละตัวชี้วัด

3. การให้ความสำคัญกับสมาชิกและศูนย์เครือข่ายและผู้ได้รับประโยชน์ต่อการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้

3.1 ดำเนินการแบ่งกลุ่มสมาชิกและศูนย์เครือข่าย
3.2 สร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกและศูนย์เครือข่ายและผู้ได้รับประโยชน์ต่อการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้
3.3 ประเมินความพึงพอใจของสมาชิกและศูนย์เครือข่ายและผู้ได้รับประโยชน์ต่อการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ เพื่อสะท้อนแนวทางแก้ไขปรับปรุงผลการดำเนินงาน

 4. การจัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย

4.1 เลือกข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย
4.2 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
4.3 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายงบประมาณในการดำเนินงาน การแข่งขัน ข้อร้องเรียนของสมาชิก แจ้งผลการวิเคราะห์ให้คนในองค์กรรับทราบ
4.4 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในองค์กร
4.5 ดำเนินการจัดการความรู้ตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย

 5. มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

5.1 จัดระบบการบริหารงานบุคคลภายในศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้การดำเนินงานมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีศักยภาพและเพียงพอ เพื่อตอบสนองพันธกิจให้ได้ครบทุกด้าน
5.2 วิเคราะห์สภาพการพัฒนาบุคลากรเพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ตามความเป็นจริง
5.3 จัดทำแผนบริหารการจัดการความรู้ในศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย
5.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย
5.5 สร้างแรงจูงใจและการพัฒนาความก้าวหน้าในงานของบุคลากรใน ศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย
5.6 สร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรในศูนย์การเรียนรู้

6. การจัดการกระบวนการ

6.1 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของงานฝ่ายต่าง ๆ ตามพันธกิจของ ศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย
6.2 กำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลการปฏิบัติงานให้บรรลุความสำเร็จตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
6.3 ตรวจสอบงบประมาณในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่
6.4 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ
6.5 วิเคราะห์กระบวนการสนับสนุนที่ส่งผลให้เกิดการบรรลุเป้าหมายและไม่บรรลุเป้าหมาย
6.6 ทบทวนปรับปรุงกระบวนงานสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย

7. ผลลัพธ์การดำเนินการ

แสดงผลลัพธ์การดำเนินการ เป้าหมายของตัวชี้วัดทั้งหมดในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัยทุกปีงบประมาณและทุกปีการศึกษา

คณะกรรมการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย มีดังนี้
คณะกรรมการดำเนินงานของงานต่าง ๆ หน่วยงานละ 5 คน ประกอบด้วย

 1. หัวหน้างาน 1 คน
 2. รองหัวหน้างาน 1 คน
 3. กรรมการ 2 คน
 4. กรรมการและเลขานุการ 1 คน
 5. บุคลากรในตำแหน่งต่าง ๆ เป็นบุคลากรภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง

  การดำเนินงานของศูนย์ มีลักษณะดังนี้
  1. เชื่อมโยงประสานพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรประจำการทางการศึกษาปฐมวัย
  2. เชื่อมโยง ประสานกับวิทยาลัยการฝึกหัดครูอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอาจารย์ประจำของวิทยาลัยการฝึกหัดครู รวมทั้งหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการดำเนินงานของศูนย์อย่างเป็นระบบครบวงจร โดยมีการบริหารอย่างเป็นอิสระ กล่าวคือ เป็น ศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัยในกำกับของมหาวิทยาลัย