วิสัยทัศน์ของศูนย์

ศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย เป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญ เป็น แหล่งการเรียนรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ ผู้บริหาร ครู และ บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย เพื่อเสริมสร้างพลังการเรียนรู้ สร้างสรรค์ศิลปวิทยาการ พัฒนาศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการจัดการ องค์กรแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสังคม