เปิดเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย

วิทยาลัยฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดให้บริการ เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย โดยคาดหวังที่จะให้เป็นแหล่งรวมความรู้และเป็นสังคมสำหรับนักศึกษาและ อาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้