การเล่นพื้นบ้านของเด็กในอาเซียน

ผู้แต่ง

admin

เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้ลงข่าวเกี่ยวกับยูเนสโกได้สนับสนุน ให้มีการเก็บข้อมูลและสำรวจการเล่นของเด็กในท้องถิ่น 4 ประเทศได้แก่ มาเลเซีย ลาว กัมพูชา และไทย ซึ่งมีการละเล่นถึง 90 วิธีการเล่น ลักษณะการเล่นสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น เชื้อชาติหรือศาสนา ของแต่ประเทศ บางวิธีการละเล่นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันแสดงว่ามีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนกันในอดีต สามารถศึกษาได้จาก เว็บไซต์ www.unescobkk.org/culture/ich/children-games ดาวน์โหลดดูได้เลย