บทความวิจัย ศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)เปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมสถานการณ์จำลอง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างนิสัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือเด็กปฐมวัยชาย-หญิง มีอายุระหว่าง 5-6 ปี กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้ประเพณีท้องถิ่นโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จังหวัดชัยภูมิ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เปรียบเทียบพฤติกรรมด้านความพากเพียรอุตสาหะของเด็กปฐมวัยก่อน และระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการแสวงหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ก่อนและระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบค้นเป็นกลุ่ม
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมการทำหนังสือเล่มใหญ่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัยโรงเรียนชุมชวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นเกษตรกรรมท้องถิ่น ระดับปฐมวัยศึกษา โรงเรียนบ้านนามน จังหวัดชัยภูมิ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยด้านการพัฒนาหลักสูตรเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านนามน อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 96 คน
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นระดับปฐมวัยศึกษา โรงเรียนบ้านเดื่อ จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบว่า 1.) ผลการศึกษาความต้องการเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วยเรื่อง ไก่ย่างบ้านเดื่อ การทอผ้าไหม สวนผักไร้ดิน ไข่เค็มสมุนไพรไอโอดีน สมุนไพรใกล้บ้าน วัดโพธิ์ศรี ห้องสมุดประชาชน ศาลพระยานรินทร์สงคราม บึงละหาน ห้วยลำคันฉู ประเพณีได้แก่ แห่บุญบั้งไฟ แห่รูปหล่อพระครูสุทธ สราจารย์ การละเล่นพื้นบ้าน และการเลี้ยงตาปู่บ้าน
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมีน้ำใจของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างได้รับการจัดการชั้นเรียนแบบคละอายุ แบ่งเป็น 2 ข้อย่อย ดังนี้ 1) ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความมีน้ำใจของเด็กปฐมวัย โดยใช้การจัดการชั้นเรียน แบบคละอายุชั้นอนุบาลปีที่ 1 2) ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความมีน้ำใจของเด็กปฐมวัย โดยใช้การจัดการชั้นเรียนแบบคละอายุ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมความสามัคคีของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างการจัดการชั้นเรียนแบบคละอายุ แบ่ง 2 หัวข้อย่อย ดังนี้ 1.) ศึกษาแนวโน้มความสามัคคีของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดการชั้นเรียนแบบคละอายุของเด็กอนุบาลปีที่ 1 2.) ศึกษาแนวโน้มความสามัคคีของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดการชั้นเรียนแบบคละอายุของเด็กอนุบาลปีที่ 2
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการสื่อสารของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมละครเกี่ยวกับตำนานของจังหวัดร้อยเอ็ด และศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการสื่อสารของเด็กปฐมวัยช่วงเวลาระหว่างการจัดกิจกรรมละครเกี่ยวกับตำนานของจังหวัดร้อยเอ็ด
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นวัฒนธรรมพื้นบ้าน ระดับปฐมวัยศึกษา โรงเรียนโพนทองพิทยา จังหวัดชัยภูมิ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยด้านการพัฒนาหลักสูตรเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนโพนทองพิทยา อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 144 คน
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารโดยใช้การบันทึกข้อมูลและศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ภาษาของเด็กปฐมวัยช่วงเวลาระหว่างการจัดกิจกรรมการประกอบอาหารโดยใช้การบันทึกข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมประกอบอาหาร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหว่าง 5 – 6 ปี กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์)
การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะของวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษา 2) องค์ความรู้ / นวัตกรรมของวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่พิมพ์เผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2553 จำนวน 20 เรื่อง
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (คม.)สาขาวิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษา วิทยาลัยการ ฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประชากรจำนวน 140 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จำนวน 130 คนประกอบด้วย มหาบัณฑิต 19 คน ผู้บังคับบัญชาของมหาบัณฑิต 19 คน นักศึกษา 82 คน อาจารย์ผู้สอน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบ ประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับและแบบปลายเปิด การวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฉิมเลข คณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน