การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมสถานการณ์จำลอง โรงเรียนบ้านงิ้ว จังหวัดชัยภูมิ

ผู้แต่ง

สุจิตรา สิทธิไทย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)เปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยก่อนและระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมสถานการณ์จำลอง 2)ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยระหว่างได้รับการจัดกิจกรรมสถานการณ์จำลอง ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัย กำลังศึกษาอยู่ในอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านงิ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 21 คน ระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดกิจกรรมสถานการณ์จำลองและแบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .88 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคำนวณหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมสถานการณ์จำลอง โรงเรียนบ้านงิ้ว จังหวัดชัยภูมิ