ผลการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างนิสัยที่มีต่อพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จังหวัดชัยภูมิ

ผู้แต่ง

สำราญ ทองพิมพ์

: การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างนิสัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือเด็กปฐมวัยชาย-หญิง มีอายุระหว่าง 5-6 ปี กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม การทดลองใช้เวลา 10 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างนิสัย ( = 4.50) ระดับคุณภาพดีมาก และแบบสังเกตพฤติกรรม การประหยัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .87 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำค่าเฉลี่ยมาเสนอเป็นกราฟเส้น

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • ผลการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างนิสัยที่มีต่อพฤติกรรมการประหยัดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จังหวัดชัยภูมิ