เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย


ความหมายของสมรรถภาพ/​สมรรถนะของครูปฐมวัย
 
ความหมายของสมรรถภาพ/​สมรรถนะของครูปฐมวัย
สมรรถภาพ/สมรรถนะของครูปฐมวัย หมายถึง ความรู้ทักษะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง คุณลักษณะ/​บุคลิกภาพและแรงจูงใจที่ครูปฐมวั​ยจำเป็นต้องมีเพื่อปฏิบัติงานอย​่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเพื่อให้บรรลุผลสำ​เร็จตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าห​มายของโรงเรียนอนุบาล/​สถานพัฒนาเด็ก สามารถอธิบายได้ดังนี้
- ความรู้ คือ ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย
- ทักษะ คือ คว
ามสามารถในการลงมือทำด้วยตนเองด​้วยความชำนาญ/เชี่ยวชาญ/​คล่องแคล่ว
- แรงจูงใจ คือ แรงจูงใจภายในประกอบด้วยความซื่​อสัตย์ ความใฝ่รู้ วิธีคิด วิธีปฏิบัติงาน
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง คือ เจตคติที่เป้นความรู้สึกที่ดีต่​ออาชีพครูปฐมวัย ค่านิยม
- คุณลักษณะ/​บุคลิกภาพ คือ ครูตอบสนองต่อข้อมูลหรือสถานการณ์บทบาทที่แ​สดงออก
- สมรรถภาพ/​สมรรถนะ คือ ครูต้องมีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์
 
ปริยาภรณ์ ทองมี 

ความสำคัญของสมรรถภาพหรือสมรรถนะของครูปฐมวัย 1.สมรรถภาพหรือสมรรถนะของครูปฐมวัยเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่นำมาเป็นพื้นฐานในการจัดทำระบบหรือแนวทางในการพัฒนาครูปฐมวัย. 2.สมรรถภาพหรือสมรรถนะของครูปฐมวัยเป็นเครื่องมือช่วยแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัฒนธรรมองค์กรและกลยุทธศาสตร์ต่างๆ 3.สมรรถภาพหรือสมรรถนะของครูปฐมวัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของครูปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีระบบ 4.สมรรถภาพหรือสมรรถนะของครูปฐมวัยเป็นมาตรฐานการแสดงพฤติกรรมที่ดีในการทำงานของครูปฐมวัยซึ่งสามารถนำไปใช้ในการวัดและประเมิน 5.สมรรถภาพหรือสมรรถนะของครูปฐมวัยเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆของโรงเรียนอนุบาล/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
วิภาดา มะติมุ
2012-09-17 19:01:38


แสดงความเห็น
ชื่อ
Email
ความเห็น