เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย


การพัฒนาตนเองของครูปฐมวัย
 
การพัฒนาตนเองของครูปฐมวัย เป็นการที่คนพยายามหาวิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้ตัวเองก้าวไปสู่ความเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความรู้เหมาะสมกับความสามารถของตน และค่านิยมของสังคม เพื่อให้มีชีวิตอยู่ในสังคมนั้นอย่างมีความสุข ดังนั้น การพัฒนาตนจึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆของครู ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่หลักในการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการเรียนรู้ 
นางสาวขวัญสกุล ต่อส 

เนื่องจากครูปฐมปฐมวัยต้องสอนเด็กตั้งแต่แรกเกิด-6ปี หรือในวัยเตรียมอนุบาล(บริบาล) และอนุบาล ซึ่งครูปฐมวัยจะต้องจัดเตรียมการเรียนการสอนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านอารมณ์และจิตใจ และด้านสติปัญญา ซึ้งการพัฒนาเหล่านั้นจะกลายเป็นบุคลิกภาพของเด็กในอนาคต ซึ่งเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่เรียนรู้จากวิ่งรอบตัวได้อย่างรวดเร็ว และมักเรียนแบบผู้ใหญ่โดยเฉพาะครู ดังนั้นครูปฐมวัยจึงควรมีบุคลิกภาพที่ดี และเหมาะสมสำหรับการมองเห็นและการเรียนรู้ของเด็ก ทั้งการพูดจา การแต่งตัว การเดิน การรับประทาน อารมณ์ และความคิด
เพชรไพลิน นรชาญ
2012-10-09 01:00:36

การปรับปรุงบุคลิกภาพของครูปฐมวัย การทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมและชุมชนการพัฒนาบุคลิกภาพมีความสำคัญอย่างยิ่ง ครูควรหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมให้เหมาะสมกับการเป็นครูปฐมวัย การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล มี 4 ขั้นตอนดังนี้ 1.การวิเคราะห์ตนเอง (Self Analysis)เป็นการสำรวจตรวจสอบว่า ตัวเองมีสิ่งใดดีหรือบกพร่องหรือมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่เหมาะสมกับหน้าที่การงานที่ทำ วิธีการ ตรวจสอบหรือวิเคราะห์ตนเองที่ได้ผลมากกว่าวิธีอื่น 2.การปรับปรุงตนเอง (Self Improvement)เมื่อเราได้วิเคราะห์ตนเองแล้วรู้ข้อบกพร่องที่มีอยู่ก็ควรพยายามเลิกพฤติกรรมนั้นเสีย 3.การฝึกตนเอง (Self Training)การที่ได้นำสิ่งที่ได้ปรับปรุงตนเองแล้วมาฝึกปฏิบัติเป็นประจำให้เกิดเป็นนิสัย 4.การประเมินตนเอง (Self Evaluation)เป็นการสำรวจครั้งสุดท้ายหลังจากที่ได้กระทำตามขั้นตอนที่ได้วางแผนหรือตั้งใจไว้แล้ว การประเมินควรให้ผู้อื่นประเมินเพราะจะทำให้มั่นใจมากขึ้น
นางสาวณัฏยา นิลทะรั
2012-09-17 18:10:53

การพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพครูปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพครูปฐมวัยควรพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้เรื่องการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เรื่องเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมใหม่ๆหรือนวัตกรรมใหม่ๆที่จะช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพ ด้านคุณลักษณะและเจตคติที่ดีต่องานการนำความรู้จากการพัฒนาตนเองมาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน ครู/ผู้เลี้ยงดูเด็กที่มีความสมารถไม่ได้หมายความว่าหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วจะทำงานได้เก่งทันที ครู/ผู้เลี้ยงดูเด็กจะต้องเรียนรู้และฝึกฝนมีพัฒนาการตามลำดับขั้นตอน
นางสาวนลยา โซ๊ะมิน
2012-09-13 19:48:16


แสดงความเห็น
ชื่อ
Email
ความเห็น