เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัยเครือข่ายนักศึกษา
หัวข้อ
ความเห็น
ผู้ตั้งกระทู้
fjlNPTUeaaGNvhK
0
nSYWyGrA
ความหมายและความสำคัญของเด็กปฐมวัย
2
ลำดวน คัฒมารศรี
การพัฒนาบุคลิกภาพ
0
เพชรไพลิน นรชาญ
วางเงื่อนไข...เปลี่ยนพฤติกรรมหนูน้อย
0
โสรญา พาดี
การศึกษาปฐมวัยมีความสำคัญอย่างไร
2
น.ส.ทัศนีย์ เปลวเพลิ
การสร้างธรรมะในใจเด็ก
0
น.ส.สุภาวิณี โลโต
ทักษะทางสังคมและอารมณ์ของเด็กปฐมวัย
0
น.ส.สดุดี วุ่นศรี
บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
2
นางสาววราพร เหนือคู
บทบาทหน้าที่ของครูปฐมวัย
2
นางสาวสายใจ ศรีจุม
ลักษณเะของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3
นางสาวจิราพร กรุดสัม
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
0
นางสาวสุพรรณี นำปา
การนำนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมาปรับใช้ในสถานศึกษา
1
นางสาวนูรุลฮูดา มะน
หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
2
นางสาววิภารัตน์ โพธิ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
0
นางสาวอัสวาณี เจ๊ะ
ดนตรีและกิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะ
1
อำไพพรรณ สวนขวัญ
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
2
นางสาวธิดารัตน์ น้อม
องค์ประกอบของหลักสูตร
3
วรัญญา โพธาวิจิตร
ทักษะการสื่อสาร
2
จริยา เย็นทรวง
การพัฒนาตนเองของครูปฐมวัย
3
นางสาวขวัญสกุล ต่อส
มาตรฐานวิชาชีพครู
1
สิริกาญจน์ วงษ์กำภู
ความหมายของสมรรถภาพ/​สมรรถนะของครูปฐมวัย
1
ปริยาภรณ์ ทองมี
สมรรถภาพครูปฐมวัย
0
นางสาวลัดดาวัลย์ เจร
บทบาทหน้าที่ของครูปฐมวัย
5
นางสาวสายใจ ศรีจุ
บุคลิกภาพครูปฐมวัย
1
นางสาวกุลิสรา มุขพรม
สมรรถภาพครูปฐมวัย
0
นางสาวลัดดาวัลย์
ขั้นพัฒนาการของครูปฐมวัย
0
นางสาวเบญจพร เปี่ยมอ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
2
นางสาววนิดา ปิ่นทอง
ขั้นพัฒนาการของครูปฐมวัย
0
สุธิรัตน์ พรมมงคล
ประสบการณ์ใหม่ที่ไม่คาดคิด
0
น.ส.วรรณนิตา สวัสดี
เจตคติต่อวิชาชีพที่ครูปฐมวัยควรรู้
0
ลัดดา ทวีภูมิ