เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัยเครือข่ายครู
หัวข้อ
ความเห็น
ผู้ตั้งกระทู้
รับสมัครครูภาษาไทย
0
มนตรี
รับสมัครครูอนุบาล
0
เนตรนภา
McBBboSAwrkSbP
0
EFqqHdHDsc
เรียน อาจารย์อัญชลี
3
เพลินตา อรุณพูลทรัพย
ติดต่อกลับด่วน
0
อัญชลี ไสยวรรณ
สอบถามถึงคุณครูปฐมวัย
4
ณัฐ
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินรอบ3ปฐมวัย
4
คณะครูอนุบาลสาริน
การเขียนแผนประสบการณ์
1
วงศ์เดือน จอมพันธ์
ผู้เข้าอบรม
1
โรงเรีียนรัตนโกสินทร
สาระที่ได้จากการอบรมเรื่องการเตรียมความพร้อมการประเมินรอบสาม
1
คณะครูอนุบาลโรงเรยนเ
การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
1
นางสาวกมลวรรณ มนต์
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โรงเรียนบ้านพลอย
1
ครูฐิติกาญจน์ ดวงต
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
5
นางสาวอนงรัก กลิ่น
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม"
1
ชฎารัตน์ เหรียญสกุล
การอบรมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อม ประเมิณรอบสาม ปฐมวัย
2
โรงเรียนแก้วสว่างวิท
อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินรอบสาม
1
โรงเรียนอนุบาลแห่งมห
เปิดรับสมัครครูปฐมวัย
1
โรงเรียนอนุบาลแห่งมห
คณะครูโรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
2
ครูวราพร
เปิดรับสมัครครูปฐมวัย
0
ผอ.
การอบรมกระบวนการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย ร.ร อนุบาลวัดไตรรัตนาราม 11. มิ.ย 54
0
กลุ่มอนุบาลวัดไตรรัต
การอบรมกระบวนการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย รร.อนุบาลวัดไตรรัตนาราม 11 มิ.ย. 54 8jt
1
กลุ่มเพื่อนครูหน้าห้
อบรมการสอนกระบวนการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวัดไตรรัตนาราม วันที่ 11 มิ.ย.54
0
อุทุมพร โชคดุลย์
หลักสูตรฝึกอบรมการศึกษาปฐมวัยสำหรับผู้ประเมินภาะนอก
1
นางสุชีรา มณีธนู
หลักสูตรการฝึกอบรมการศึกษาปฐมวัยสำหรับผู้ประเมินภายนอก
0
นางอุบลวรรณ ดีสุวรรณ
การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (ชัยบาดาล)
0
นางธนภรณ์ อุ้ยลี่
การจัดกิจกรรมบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย
1
สุวรรศญา สดเจริญ
การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (ชัยบาดาล)
0
นางหนูเล็ก เจริญสุข
การจัดกิจกรรมบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย
0
นางสาว จันแพร โชคสกุ
ต้องการอาจารย์ประจำหลักสูตรด่วนมากๆๆๆๆๆ
1
ศศิธร
รับสมัครป.โท ปฐมวัยอีกปีไหน
3
มม